MFA Thesis Show, Mise-en-Abyme, 2011, whitewash on mirror, 22 x 24.5